Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH

Objavljen: (“Službene novine Federcije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00- visoki predstavnik (45/00- potvrda Parlament), 58/02- visoki predstavnik, 13/03- visoki predstavnik, (19/03- potvrda Parlament), 47/06- visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12)

O zakonu: Ovim zakonom osniva se Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). (2) Agencija je samostalna neprofitabilna institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).