Zakon o azilu u Bosni i Hercegovini

Objavljen: (Službeni glasnik BiH br. 11/16)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se: organi nadle"ni za njegovo provoenje, principi, uslovi i postupak za odobravanje izbjeglikog statusa, statusa supsidijarne za!tite, prestanak i ukidanje izbjeglikog statusa i statusa supsidijarne za!tite, privremena za!tita, identifikacioni dokumenti, prava i obaveze tra"itelja azila, izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom za!titom kao i druga pitanja iz oblasti azila u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH).