Zakon o bankama Federacije BiH - nezvaničan prečišćen tekst

Objavljen: ("Sl. novine Federacije BiH" broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje, supervizija i prestanak pravnih lica koja obavljaju poslove primanja novčanih depozita i davanja kredita, kao i drugih poslova u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: banka) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).