Zakon o dopuni zakona o visini stope zatezne kamate FBiH

Objavljen: („Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16)

O zakonu: U Zakonu o visini stope zatezne kamate („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/98 i 51/01), u članu 2 iza stav 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi: „Izuzetno od stava 1. ovog člana na iz nos glavnice oređene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vansudskim poravnanjima iz osnova radnog odnosa plaća se zatezna kamata po stupi od 0.2% godišnje.“.