Zakon o elektronskom potpisu RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske 106/15)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se pravo fizičkih i pravnih lica na upotrebu elektronskog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama, te prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica koja pružaju usluge izrade, verifikacije i validacije elektronskog potpisa, vremenskog žiga, elektronskog pečata i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriji Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.