Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o faktoringu FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH - br. 14/16)

O zakonu: Оvim zаkоnоm uređuje se fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu, uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društava za faktoring, upravljanje rizicima, finansijsko izvještavanje, revizija i nadzor nad poslovanjem faktoring društava.