Zakon o federalnom pravobranilaštvu

Objavljen: ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/94)

O zakonu: Federalno pravobranilaštvo je državni organ koje preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). Federalno pravobranilaštvo vrši i druge poslove određene federalnim zakonom.