Zakon o finansiranju političkih stranaka BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se način i uslovi pod kojima političke stranke i članovi političkih stranaka koji djeluju u njihovo ime osiguravaju sredstva za rad.