Zakon o graničnoj policiji BiH

Objavljen: (SL. GLASNIK BiH, broj: 50/04, 27/07 i 59/09)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se nadležnost, organizacija i upravljanje Graničnom policijom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: GPBiH) kao policijskim organom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), kao i druga pitanja značajna za funkcioniranje GPBiH.