Zakon o hrani Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske od 19/17)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbjednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje, uključujući i tradicionalne proizvode, kao i druga pitanja od značaja za bezbjednost hrane i hrane za životinje, radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine, potrošača i efikasnog funkcionisanja tržišta.