Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lizingu FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 104/16)

O zakonu: U Zakonu o lizingu ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 39/09 i 65/13) u članu 2. tačka d) iza riječi "prava" dodaje se zarez i riječi: "a može biti i buduća stvar''.