Zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku Brčko Distrikta

Objavljen: (Broj: 01-02 -303/10 Brčko, 27. oktobra 2010. godine)

O zakonu: U Zakonu o parničnom postupku Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 8/09), u članu 13 stavu 1 brišu se riječi: „i u postupku po prijedlogu za ponavljanje postupka“.