Zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku FBiH

Objavljen: („Službene novine FBiH“ br.98/15 od 23.12.2015 godine)

O zakonu: U Zakonu o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06) u članu 2. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "(2) Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan.". Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).