Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 89/18)

O zakonu: U Zakonu o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), u članu 19. stav (3), na kraju rečenice iza riječi "pravo", dodaju se riječi: "osim ako to ovim zakonom nije izričito zabranjeno.".