Zakon o izmjenama i dopunama zakona o stvarnim pravima RS

Objavljen: („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 107/19)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se sticanje, korišćenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava svojine, drugih stvarnih prava i državine.