Zakon o izmjeni zakona o leasingu Federacije BiH

Objavljen: ("Sl. novine Federacije BiH", br. 39/09)

O zakonu: U Zakonu o leasingu ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08) u članu 96. stav (4) na kraju rečenice riječi: "i ne mogu se produžavati", brišu se.