Zakon o javnim preduzećima RS

Objavljen: (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 75 od 25. avgusta 2004, 78/11)

O zakonu: vim zakonom se uređuju poslovanje i upravljanje javnih preduzeća u Republici Srpskoj, organi preduzeća, sukobi interesa sa preduzećem, etički kodeks, interni postupci, nedopuštene i ograničene aktivnosti i druga pitanja od značaja za rad ovih preduzeća.