Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH

Objavljen: ("Službenim novinama Federacije BiH" a primjenjivat će se od 01. januara 2010. godine.)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuje se uspostavljanje i upravljanje Jedinstvenim sistemom registracije, kontrole i naplate doprinosa.