Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

Objavljen: (Službeni glasnik BiH broj 63/10)

O zakonu: Ovim se Zakonom uređuju: a) sadržaj i način kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava, b) organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava, c) uvjeti i postupak za davanje dozvole za kolektivno ostvarivanje prava, d) tarife i tarifni ugovori o visinama naknada za uporabu autorskog djela i predmeta srodnih prava, e) nadzor nadležnog državnog tijela nad kolektivnim organizacijama, f) imenovanje, sastav, nadležnosti i rad Vijeća za autorsko pravo.