Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene

Objavljen: (Službeni glasnik BiH, br. 53/16)

O zakonu: Ovim zakonom propisuju se: uslovi za izvoz, brokering i tranzit robe dvojne namjene, pru"anje usluga tehnike pomoi u vezi s robom dvojne namjene, izdavanje meunarodnog uvoznog certifikata i potvrde o prijemu robe dvojne namjene te utvruju nadle"ni organi za izdavanje isprava i provoenje nadzora u vezi s robom dvojne namjene.