Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBIH

Objavljen: (”Službene novine Federacije BiH”, broj:70/13)

O zakonu: Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu: Zakon) se uređuju: a) promovisanje korištenja obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu: EK), b) definisanje obavezujućih ciljeva udjela OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), c) definisanje obavezujućih ciljeva udjela OIE u proizvodnji električne energije, energije grijanja i hlađenja i potrošnji OIE u transportu, d) definisanje tehnologija za korištenje OIEiEK, e) istraživanje potencijala OIE, f) podsticajne mjere za proizvodnju električne i toplotne energije iz OIEiEK i podsticajne mjere za upotrebu OIE u transportu, g) pravila o izdavanju garancije porijekla za električnu energiju proizvedenu iz OIE i vođenje Registra o izdatim garancijama porijekla (u daljnjem tekstu: Registar garancije porijekla), njihovim transferima i poništavanju, h) vođenje Registra projekata i postrojenja OIEiEK (u daljnjem tekstu: Registar projekata), i) status kvalifikovanog, privilegovanog i potencijalnog privilegovanog proizvođača električne energije iz OIEiEK, j) uslovi za uspostavu i razvoj tržišta električne energije proizvedene korištenjem OIE, k) izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiEK, l) priključak postrojenja OIEiEK na elektroenergetsku mrežu, m) administrativne procedure nadležnih organa za izdavanje pravnih akata propisanih ovim zakonom, n) obaveze u pogledu informisanja javnosti i unapređenja znanja odgovornih i zainteresovanih institucija, pravnih i fizičkih lica, te ostala pitanja od značaja za korištenje OIEiEK.