Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikta BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 34/2013 - prečišćen tekst i 27/2014)

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni da postupaju Osnovni sud i Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Osnovni sud i Apelacioni sud), Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Tužilaštvo) i ostali učesnici u krivičnom postupku predviđeni ovim zakonom, kada postupaju u krivičnim stvarima.