Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 62/18)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uslovi i način legalizacije bespravno izgrađenih objekata ili dijelova objekata, započetih ili izgrađenih do stupanja na snagu ovog zakona.