Zakon o ličnom imenu Federacije BiH

Objavljen: ("Sl. novine FBiH", br. 7/2012)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se: sadržaj, korištenje, određivanje i promjena ličnog imena državljanina Bosne i Hercegovine, odnosno državljanina Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) čije se lično ime upisuje u matičnu knjigu rođenih na području Federacije i druga pitanja koja se odnose na lično ime.