Zakon o notarima Brčko Distrikta

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 9/2003 i 17/2006)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se organizacija, ovlaštenje, način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad notara na teritoriji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt).