Zakon o obligacionim odnosima Federacije BiH i Republike srpske

Objavljen: (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 >>> “Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94) >>> “Službeni glasnik RS”, br. 17/93 i 3/96)

O zakonu: Radi stvaranja uslova za slobodan promet robe i obavljanja usluga na tržištu i za zadovoljavanje materijalnih i drugih potreba građana, te radi osiguravanja odgovornosti preduzeća i drugih učesnika u pravnom prometu za izvršavanje njihovih obaveza, ovim se zakonom uređuju osnove obligacionih odnosa (opšti dio), ugovorni i drugi obligacioni odnosi u prometu robe i usluga.