Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Brčko Distriktu

Objavljen: (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, broj 1/06)

O zakonu: Ovim zakonom regulišu se plaće, naknade i određena materijalna prava sudija i tužilaca u Brčko distriktu.