Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH, broj 72/05, 22/09 i 55/13)

O zakonu: Ovim Zakonom utvrđuju se plaće, naknade i druga materijalna prava sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.