Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 66/18)

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se plate, naknade i određena materijalna prava sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.