Zakon o pomilovanju Bosne i Hercegovine

Objavljen: (Sluzbeni glasnik BiH)

O zakonu: Ovim Zakonom propisuje se organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi s pomilovanjem za krivična djela iz nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine te u pogledu krivičnopravnih sankcija koje nije izrekao sud u Bosni i Hercegovini, a izvršavaju se u Bosni i Hercegovini.