Zakon o porezu na dobit Federacije BiH

Objavljen: (Službene novine FBIH br. 97 od 31.12.2007., 14/08, 39/09)

O zakonu: Porez na dobit, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) utvrđuje se i plaća prema odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona.