Zakon o porezu na dohodak RS

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019 i 123/2020)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se oporezivanje dohotka fizičkih lica, poreski obveznik, poreska osnovica, poreska stopa, poreska oslobađanja, kao i način i postupak plaćanja poreza na dohodak.