Zakon o premjeru i katastru nekretina SRBiH

Objavljen: ("Službeni list SR BiH", br. 22/1984, 12/1987, 26/1990 i 36/1990, "Sl. list RBiH", br.4/1993 - dr. uredba i "Sl. novine FBiH", br. 58/2002 - dr. zakon)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se premjer zemljišta, zgrada i drugih objekata, izrada i održavanje katastra zemljišta, zgrada i drugih objekata, evidencija i upis prava na nekretninama.