Zakon o ravnopravnosti spolova BiH

Objavljen: („Službeni glasnik BiH“ brojevi:16/03 i 102/09)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se, promovira i štiti ravnopravnost spolova, garantiraju jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na spol, u javnoj i u privatnoj sferi društva, te uređuje zaštita od diskriminacije na osnovu spola.