Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Brčko Distriktu

Objavljen: (Broj: 0-02-022-102/05 Brčko, 08. juni 2005. godine)

O zakonu: Ovim zakonom, u skladu sa Okvirnim zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH» broj 42/04 u daljnjem tekstu: Okvirni zakon), uređuje se postupak upisa u sudski registar poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH, po pravilima vanparni nog postupka.