Zakon o registraciji poslovnih subjekata u RS

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/2013, 15/2016 i 84/2019)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se pravila vanparničnog postupka na osnovu kojih nadležni registarski sudovi postupaju i odlučuju o upisu u sudski registar poslovnih subjekata, kao i drugih subjekata koji se upisuju u sudski registar.