Zakon o rješavanju suboka zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima

Objavljen: ("Sl.listSFRJ",BR.43/082 I 72/82 - 1645 "Sl list R BiH" 2/92-5,13/94-189)

O zakonu: Ovaj zakon sadrži pravila o određivanju mjerodavnog prava za statusne, porodične i imovinske odnosno druge materijalnopravne odnose s me|unarodnim elementom.