Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH

Objavljen: (Sl.glasnik BiH broj 28/00, 45/06, 102/09 )

O zakonu: Ovaj zakon se tumači s ciljem da olakša i promovira u najvećoj mjeri i bez odlaganja objavljivanje informacija pod kontrolom javnog organa po najnižoj prihvatljivoj cijeni.