Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH

Objavljen: ("Službene novine Federacije BiH’’, broj 32/2001, 48/11)

O zakonu: Ovim zakonom uredjuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi: 1) utvrdjivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces, 2) utvrdjivanja da svaka fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da saopšte te informacije, 3) omogućavanja svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.