Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko Distrikta

Objavljen: (Broj: 0-02-022-137 31. oktobra 2007. godine)

O zakonu: Ovim zakonom reguliše se radno-pravni status službenika i namještenika u pravosuđu Brčko distrikta BiH.