Zakon o stočarstvu Republike Srpske

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 44/ 15)

O zakonu: Ovim zakonom se uređuje način držanja i zoohigijenski uslovi uzgoja životinja, način donošenja i sprovođenja uzgojno-selekcijskog programa, očuvanje genetičke varijabilnosti, konzervacije i korišćenja genetičkih resursa gajenih životinja, uzgoj i selekcija kvalitetno priplodne stoke, promet gajenih životinja i genetskog materijala, prava i obaveze subjekata u stočarstvu, označavanje i vođenje evidencije označenih životinja, evidencija uzgajivača životinja i kvalitetno priplodnih životinja, osposobljavanje i istraživački rad u oblasti stočarstva, kvalitativno i kvantitativno ocjenjivanje proizvoda životinjskog porijekla, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje stočarstva.