Zakon o štrajku Federacije BiH

Objavljen: (Sluzbene novine br)

O zakonu: Ovim zakonom uredjuje se pravo uposlenika na strajk, pravo sindikata da pozove na strajk, pravo poslodavca da iskljuci uposlenika sa rada i druga pitanja u svezi sa strajkom. Strajk u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnika ministarstava unutarnjih poslova, organa uprave i sluzbi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine, uredit ce se posebnim zakonom.