Zakon o stvarnim pravima FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 66/13, 100/13)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se sticanje, korištenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda.