Zakon o sudovima u Federaciji BiH

Objavljen: (Službene novine FBiH, br. 38/05, 22/06 i 63/10, sa ispravkom u br. 72/10, 7/13 i 52/14)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuje se: organizacija, nadležnost, finansiranje, pravosudna uprava i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje općinskih sudova, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud Federacije).