Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH», broj 59/14)

O zakonu: Ovim se a) osnivanje, organizacija, nadležnost, ovlaštenja i način rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: Posebni odjel tužilaštva), b) osnivanje, organizacija, nadležnost i postupanje Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal (u daljnjem tekstu: Posebni odjel suda), c) način izbora posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca) i federalnih tužilaca koji su raspoređeni u Poseban odjel tužilaštva (u daljnjem tekstu: federalni tužioci), način rukovođenja Posebnim odjelom tužilaštva i rad posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i federalnih tužilaca u Posebnom odjelu tužilaštva, d) način izbora sudija Posebnog odjela suda, e) saradnja organa uprave, upravnih organizacija i drugih tijela, pravnih osoba i osoba s Posebnim odjelom tužilaštva, f) uvjeti i postupak dodjeljivanja i ukidanja statusa saradnika pravosuđa, g) nadležnosti i zadaci sudske policije u pružanju pomoći u radu Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda, h) finansiranje rada Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda.