Zakon o upotrebi znakovnog jezika RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 62/18)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se pravo gluvih lica na upotrebu i učenje znakovnog jezika, kao i obim i način ostvarivanja prava na prevodioca znakovnog jezika i druga pitanja od značaja za upotrebu znakovnog jezika u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).