Zakon o uslugama RS

Objavljen: (Broj: 01-2102/13 Datum: 03. oktobar 2013. godine)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se opšta pravila koja se primjenjuju na slobodu poslovnog nastanjivanja i slobodu pružanja usluga, način postupanja nadležnih organa pri donošenju posebnih propisa kojima se uređuju pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, te nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.