Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije FBiH

Objavljen: (Sl. novine FBiH, br.27/97, br. 8/99, br. 45/00, br. 54/00, br. 32/01, br. 27/02, 57/03 i br. 44/04)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se utvrđivanje i realizacija potraživanja građana prema Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), način evidentiranja i postupak ostvarivanja ovih potraživanja u postupku privatizacije.