Zakon o vanparničnom postupku Brčko Distrikta BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 5/2001, 36/2017 i 36/2017 - dr. zakon)

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se pravila po kojima sudovi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikta) postupaju i odlučuju o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima, koji se po zakonu rješavaju u vanparničnom postupku.