Zakon o vijeću uposlenika FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH br 38/2004)

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se: način i postupak formiranja vijeća uposlenika, izbor i prestanak mandata članova vijeća uposlenika, obveze poslodavca prema vijeću uposlenika, obveze i ov laštenja vijeća uposlenika i rad vijeća uposlenika.